Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jednací řád zastupitelstva

O B E C    Č U Č I C E

okres Brno – venkov

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ČUČICE

Zastupitelstvo obce Čučice vydává

v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

TENTO JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE


§ 1 – Úvodní ustanovení

1) Jednací řád Zastupitelstva obce Čučice upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání a usnášení zastupitelstva obce a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další podrobnosti o jednání Zastupitelstva obce Čučice.

2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších otázkách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

§ 2 – Pravomoci zastupitelstva obce

1) Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v ust. §§ 84, 85 a 86 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ).

§ 3 – Svolání jednání zastupitelstva obce

1) Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce. Jednání zastupitelstva obce svolává starosta obce, a to nejméně 10 dnů přede dnem jeho konání.

2) Starosta je dále povinen svolat jednání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, přednosta okresního úřadu nebo hejtman kraje, a to nejpozději do 10 dnů s tím, že zasedání se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

3) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odst. 1 a 2 učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

§ 4 – Příprava jednání zastupitelstva obce

1) Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce podle předem připraveného programu, přitom stanoví:

a) dobu a místo jednání

b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů

c) způsob projednání materiálů a návrhů na projednání s občany

2) Návrhy komisí nebo členů zastupitelstva obce se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva obce nebo v 10-ti denním předstihu písemně.

3) Písemné materiály, určené pro projednání zastupitelstvem obce, předkládá navrhovatel v počtu dvou výtisků prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 10 dnů přede dnem jednání zastupitelstva obce jeho členům.

4) Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují:

a) název materiálu

b) jeho obsah

c) důvodovou zprávu

d) jméno zpracovatele

5) Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:

a) zhodnocení dosavadního stavu

b) rozbor příčin, nedostatků apod.

c) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický nebo jiný dopad.

6) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

7) O místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva obce informuje starosta občany nejpozději sedm dnů před jednáním zastupitelstva obce, a to na úřední desce obecního úřadu a místním rozhlasem.

§ 5 – Účast členů zastupitelstva obce na jednání zastupitelstva obce

1) Členové zastupitelstva obce jsou povinní se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni písemně se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

2) Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

§ 6 – Program jednání

1) Program zastupitelstva obce navrhuje starosta.

2) Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení. O návrhu a změnách programu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.

§ 7 – Řízení jednání

1) Schůzi zastupitelstva obce řídí zpravidla starosta. Zastupitelstvo si může zvolit pracovní předsednictvo z členů zastupitelstva obce.

2) Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí starosta zasedání a svolá do 14 dnů nové jednání zastupitelstva obce k témuž programu.

3) V zahajovací části starosta:

a) konstatuje, zda jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno

b) konstatuje přítomnost členů zastupitelstva s ohledem na to, zda zastupitelstvo je usnášení schopné

c) dá hlasovat o navrženém programu jednání

d) dá schválit, zda bude diskuse probíhat ke každému bodu zvlášť nebo společně ke všem materiálům

e) přednese návrh na volbu návrhové komise a dá o něm hlasovat

f) určí dva členy za ověřovatele zápisu

g) sdělí, zda byl ověřen zápis z posledního jednání, kde byl zápis vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly podány

4) Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí. O počtu kopií, ve kterých se zápis vyhotoví, rozhodne starosta.

5) Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.

6) Úvodní slovo k hlavním zprávám vede předkladatel.

7) Do rozpravy se přihlašují účastníci jednání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu jednání ( bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů ).

8) Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu.

9) Do diskuse se mohou členové zastupitelstva obce hlásit jen do konce rozpravy.

10) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout. Předsedající uděluje slovo účastníkům v pořadí, v jakém se do rozpravy přihlásili, přednostně vždy udělí slovo předkladateli návrhu nebo starostovi, není-li předsedajícím. Všichni účastníci se o slovo hlásí zvednutím ruky.

11) Přesedající dbá na to, aby příspěvky v rozpravě byly věcné a týkaly se projednávaný bodů jednání, za tím účelem je oprávněn napomenout diskutujícího, který nedodržuje tyto zásady, je-li napomenutí neúčinné, je předsedající oprávněn odebrat diskutujícímu slovo.

12) Předsedající nebo předkladatel návrhu může zastupitelstvu obce navrhnout stanovení maximální délky příspěvku jednotlivých diskutujících k projednávanému bodu programu, případně omezení počtu vystoupení každého člena zastupitelstva k téže věci.

13) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce; o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

14) Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce. Předsedající je oprávněn případného rušitele napomenout a je-li napomenutí neúčinné, vykáže jej z jednací místnosti.

§ 8 – Příprava usnesení zastupitelstva obce

1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv projednaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání; závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrhy usnesení posuzuje a zastupitelstvu obce předkládá návrhová komise.

3) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi a jiným členům zastupitelstva obce.

§ 9 – Hlasování

1) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh starosty usnést na dohodovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva obce starosta přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že návrh získá potřebnou většinu, starosta přerušené zasedání obnoví, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.

6) Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.

7) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce.

8) Veřejné hlasování se provádí zvednutím ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet.

9) Průběh tajného hlasování řídí tříčlenná volební komise ustavená zastupitelstvem obce. Volební komise předá před tajným hlasováním všem přítomným členům zastupitelstva obce hlasovací lístek, na kterém je uvedeno:

a) návrh, o němž se hlasuje

b) alternativy – hlasuji pro návrh – hlasuji proti návrhu – zdržuji se hlasování.

Po vydání hlasovacích lístků přeruší předsedající jednání na dobu potřebnou pro provedení tajného hlasování. Při tajném hlasování upraví člen zastupitelstva obce hlasovací lístek tak, že ponechá nepřeškrtnutý význam, pro který hlasuje, a hlasovací lístek vloží do připravené urny. Sčítání hlasů provede volební komise, výsledek hlasování předá v písemné formě předsedajícímu, který obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce a výsledek tajného hlasování vyhlásí.

10) Návrh, o kterém bylo hlasováno, je přijat, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina v š e c h členů zastupitelstva obce.

11) Usnesení zastupitelstva obce a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou.

12) Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí:

a) na úřední desce obecního úřadu

b) doba zveřejnění je 10 dnů pokud není zákonem stanovená jiná forma a doba zveřejnění

§ 10 – Dotazy členů zastupitelstva obce

1) Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, na jednotlivé komise a výbory, na vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.

2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, které vyžadují prošetření nebo provedení jiných opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta zastupitelstvu obce na jeho následujícím jednání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo obce.

4) Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise a je o nich vedena evidence u obecního úřadu.

§ 11 – Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech svolá starosta zasedání znovu do 14 dnů.

§ 12 – Pracovní komise

1) Pro přípravu stanovisek a expertíz může zastupitelstvo obce zřídit pracovní komise.

2) Do těchto komisí zastupitelstvo obce volí své členy a podle potřeby přizve další odborníky a experty.

3) Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva obce.

§ 13 – Zápis z jednání zastupitelstva obce

1) O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, ze jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení schválených na jednotlivých jednáních zastupitelstva obce a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

2) Schválený zápis osvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání v písemné formě.

3) V zápisu se uvádí:

a) den a místo jednání

b) hodina zahájení a ukončení jednání

c) doba přerušení jednání

d) jména určených ověřovatelů zápisu

e) jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva obce

f) program jednání

g) průběh rozpravy a jména řečníků

h) podané návrhy

i) schválené znění usnesení

j) další skutečnosti, které by se mohly podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce stát součásti zápisu

k) výsledek hlasování

4) Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci.

§ 14 – Kontrola plnění usnesení

Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí starosta a informuje nejméně 1x za pololetí zasedání zastupitelstva o plnění.

§ 15 – Závěrečná ustanovení

1) Zrušuje se dosavadní jednací řád obecního zastupitelstva obce Čučice ze dne 10. 3. 1995.

2) Jednací řád Zastupitelstva obce Čučice schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 14.12. 2001.

3) Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce.

 

V Čučicích dne 14. prosince 2001

(jednací řád není obecně závaznou vyhláškou obce, jedná se o interní organizační normu, nevyhlašuje se)

 

Zdeněk P E T Ř Í K – místostarosta, Peter P O L L Á K – starosta