Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Povinně zveřejňované informace

V této rubrice najdete povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.


1. Oficiální název – Čučice


2. Důvod a způsob založení

Právní základ obcí je dán v hlavě sedmé ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, která upravuje územní samosprávu. Ta charakterizuje obce jako základní územní samosprávné celky samostatně spravované voleným zastupitelstvem. Obce jsou veřejnoprávní korporace, mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Stát může zasahovat do činnosti obcí jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté, zastupitelstvo obce rozhoduje o věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku, a může v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Výkon státní správy lze svěřit obcím jen na tehdy, stanoví-li to zákon.

Postavení právnické osoby přiznává obci § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který zařazuje mezi právnické osoby jednotky územní samosprávy.

Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Obcemi jsou podle tohoto zákona také města, a to ty obce, které byly městy ke dni nabytí jeho účinnosti (t.j. ke 12. 11. 2000), nebo pokud tak stanoví předseda poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Čučice byly obcí již za účinnosti předchozího zákona o obcích (č. 367/1990 Sb.), a proto je i nadále samosprávným celkem obec Čučice.


3. Organizační struktura obce Čučice

Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta a obecní úřad.
Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona.
Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se město řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákona, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3 b) Seznam organizací

Příspěvkové organizace obce:

Mateřská škola Čučice, příspěvková organizace, Čučice 21, 664 91 Ivančice, IČO: 71001492
zřizovací listina MŠ Čučice (*pdf)

Sdružení a svazky, jejichž je obec členem:

Mikroregion IVANČICKO, Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČO: 71187081
ENERGOREGION 2020, s.p.o., Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou, IČO: 47438126
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, Ivančice, IČO: 49458892
Svaz měst a obcí České republiky, 5. května 1640/65, Praha, IČO: 63113074


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Čučice 131, p. Ivančice, PSČ: 664 91

4.2 Adresa úřadoven pro osobní návštěvu

Čučice 131, p. Ivančice, PSČ: 664 91

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 09.00 – 17.00
Středa: 09.00 – 11.00; 18.00 – 19.00
Pátek: 09.00 – 11.00

4.4 Telefonní čísla

533 380 003 – obecní úřad/spojovatelka
602 969 287 – starosta
725 004 991 – sekretariát starosty

4.5 Fax

nemáme

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.cucice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

starosta(zavinac)cucice.cz

Prostřednictvím elektronické podatelny je obecní úřad schopen přijmout elektronická podání podepsaná elektronickým podpisem a rovněž odeslat elektronickým podpisem opatřenou poštu. Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, podle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

4.8 Další elektronická adresa

obec(zavinac)cucice.cz
p9waz3y – datová schránka


5. Poukazování plateb

popis – číslo účtu – variabilní symbol
příjmový účet – 30226641/0100 – přidělen


6. IČO – 00637521


7. DIČ – CZ00637521


8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Územní plán Čučice (odkaz)

8.2 Rozpočet » odkaz na stránku

Rozpočtová opatření » odkaz na stránku

8.3 Závěrečný účet » odkaz na stránku

8.4 Střednědobý výhled rozpočtu » odkaz na stránku


9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně nebo elektronicky na adresu starosta(zavinac)cucice.cz, nebo prostřednictvím datové zprávy.
Ústní žádost o poskytnutí informace, vznesenou osobně nebo telefonicky, vyřizuje obec neodkladně.
Pokud není žadateli informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemné žádosti lze doručit osobně, prostřednictvím pošty, nebo elektronicky.
Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

9a) Poskytnuté informace odvolávající se na zákon 106/1999 Sb.

» odkaz na stránku s poskytnutými informacemi


10. Příjem žádostí a další podání

Písemné žádosti, návrhy, podněty, stížnosti apod. se podávají poštou nebo přímo na sekretariátu OÚ, nebo ústně do protokolu. Podání lze učinit také e-mailem, či jiným telekomunikačním zařízením, které přenáší informace v písemné formě. Takové podání, obsahující návrh ve věci, však musí být písemně nebo ústně do protokolu doplněno nejpozději do tří dnů. Na požádání musí pracovník, u kterého je podání učiněno, potvrdit jeho přijetí. Pracovník zajistí zaevidování podání.

Rozhodnutí, nebo jiná opatření orgánů obce se doručují adresátovi do místa trvalého pobytu, nebo na jinou adresu uvedenou v podání. Po dohodě může adresát písemnost převzít u příslušného pracovníka, kterému potvrdí příjem písemnosti. Podmínky, za kterých je možno použít doručení veřejnou vyhláškou, upravuje správní řád a dále zvláštní předpisy.

Vyřizování ve věcech samostatné působnosti

Na vyřizování podání ve věcech samostatné působnosti (samospráva) se obecně nevztahuje správní řád, pokud zákon nestanoví jinak. Výjimkou je např. rozhodování podle § 56 až 58 zákona o obcích, na které se správní řád podle § 147 odst. 1 písm. a) zákona o obcích vztahuje, ačkoliv se jedná o rozhodování v samostatné působnosti.
Záležitosti se vyřizují bez zbytečných průtahů, v závislosti na stupni složitosti a naléhavosti. Nejpozději do 30 dnů by měl být navrhovatel písemně uvědomen o rozhodnutí, nebo alespoň o stadiu projednání záležitosti, pokud vyžaduje rozhodnutí zastupitelstva, nebo projednání s jinými subjekty apod. Podání v samostatné působnosti by měla být vyřízena nejdéle do 60 dnů.

Vyřizování ve věcech přenesené působnosti

Na vyřizování podání ve věcech přenesené působnosti (státní správa) se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Podle správního řádu se v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě předložených dokladů, rozhoduje bezodkladně. V ostatních případech, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, je orgán povinen rozhodnout do 30 dnů, ve zvláště složitých případech nejdéle do 60 dnů. Přerušení řízení se do této lhůty nezapočítává.


11. Opravné prostředky

Pokud povinný subjekt žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti popřípadě o odmítnutí části žádosti lze podat odvolání k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodne o odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, toto rozhodnutí je však přezkoumatelné soudem.

Na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel stížnost, pokud nesouhlasí s vyřízením žádosti nebo mu nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší sdělené úhrady.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení povinného subjektu nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla.O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 • Poskytnutí požadované informace – do 15 dnů od přijetí či doplnění žádosti
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace – nejvýše o 10 dnů
 • Rozhodnutí o odmítnutí žádosti – do 15 dnů od přijetí žádosti
 • Informování žadatele o odložení žádosti, jestliže se žádost nevztahuje k působnosti úřadu – do 7 dnů
 • Výzva žadateli, aby žádost o informaci upřesnil – do 7 dnů od podání žádosti
 • Lhůta, v jaké musí být žádost upřesněna – do 30 dnů od doručení výzvy
 • Lhůta pro podání odvolání – do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
 • Lhůta pro rozhodnutí o odvolání – do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem odvolacímu orgánu
 • Lhůta pro podání stížnosti, jestliže informace nebyla poskytnuta nebo byla poskytnuta pouze částečně nebo žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti nebo nesouhlasí s výší sdělené úhrady – do 30 dnů ode dne doručení sdělení povinného subjektu nebo ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti
 • Lhůta pro postoupení stížnosti nadřízenému orgánu – do 7 dnů ode dne doručení stížnosti povinnému orgánu
 • Lhůta pro rozhodnutí o stížnosti do – 15 dnů ode dne, kdy byla stížnost předložena nadřízenému orgánu

12. Formuláře

Poskytování informací (dokumenty jsou v univerzálním formátu RTF, který otevřete např. v aplikaci MS WORD)


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na obecním úřadu Čučice, kde jsou v úřední dny občanům k nahlédnutí.

14.2 Vydané právní předpisy


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informace 20 Kč, je informace poskytnuta zdarma. Žadateli musí být předpokládaná výše úhrady nákladů sdělena předem. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, žádost se bez dalšího odloží a informace poskytnuta nebude (§ 17 z. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

 • Tisk nebo kopie jedné strany formátu A4, černobíle 2,- Kč
 • Tisk nebo kopie jedné strany formátu A3, černobíle 4,- Kč
 • Kopírování na přenosné paměťové zařízení 15,- Kč
 • Vypálení na CD 50,- Kč
 • Kopírování a tisk mimo budovu obecního úřadu, (např. barevně) dle skutečných nákladů
 • Poštovné a balné dle skutečných nákladů
 • Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 30 minut, a za každou další započatou půlhodinu 50,- Kč / 30 min.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

nebylo vydáno


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

nemáme

16.2 Výhradní licence

Licenční ujednání ohledně obsahu webových stránek obce: Všechny materiály a dokumenty (obrazové, textové nebo audiovizuální) jsou chráněny autorským zákonem. Autorská práva náležejí jejich vlastníkům (fyzickým nebo právnickým osobám), pokud není uvedeno jinak, pak obci Čučice nebo jejím organizačním složkám. Reprodukce, další šíření nebo využití dat, jejichž autorská práva náleží obci pouze se souhlasem obce Čučice.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění změn a doplňků.

» odkaz na stránku