Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Záměr obce: Pronájem a provozování nebytového prostoru – restaurace v majetku obce Čučice

stoly v hospodě Čučice

Záměr obce

Pronájem a provozování nebytového prostoru – restaurace v majetku obce Čučice, č.p. 135

Vyhlašovatel: Obec Čučice, Čučice 131, 664 91 Čučice, IČ: 00637521

Předmět vyhlášení:

 • pronájem a provozování nebytového prostoru restaurace v majetku obce Čučice, Čučice 135, který tvoří restaurace o ploše 74,9 m2, salónek 33,4 m2, kuchyně, 22,5 m2, sklad 9,6 m2, WC pro hosty 15,4 m2, sklep o ploše 37,3 m2.

Požadavky vyhlašovatele:

 • způsob (účel) využití – provozování restaurace
 • každodenní provoz restaurace v hlavní sezóně – 1.červen až 30.září, doporučená otevírací doba od 11,00 do 22,00 hodin a zajištění stravování (obědy, večeře); v případě požadavku ze strany vyhlašovatele i prodloužený provoz.
 • provoz restaurace mimo hlavní sezónu v období od 1.ledna do 31.května a od 1.října do 31.prosince s doporučenou otevírací dobou od 17,00 do 22,00 hodin
 • provoz ve dnech pracovního volna a svátků minimálně od 11,00 do 22,00
 • uchazeč zajistí pravidelný úklid a přístup k WC pro veřejnost v sezóně od 1.června do 30.září v době od 11,00 do 22,00. Náklady na provoz WC zohlední zájemce ve výši nabízeného nájemného dle vlastního uvážení.
 • případné opravy provozního vybavení hradí nájemce. Tyto opravy nebudou pronajímatelem kompenzovány, stavební úpravy budou konzultovány s pronajímatelem.
 • minimální nájemné – dle nabídky zájemce (bez energií a služeb). Pronajímatel není plátce DPH.
 • nájemné je splatné měsíčně. Nájemné se platí vždy do 10. dne v měsíci. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na úpravu výše nájemného o index průměrné míry inflace.

Obsah nabídky:

 • podnikatelský záměr (způsob provozní součinnosti pronajímatelem, rozsah sortimentu restaurace s uvedením orientačních cen pro sezónu 2020 a případné kulturně společenské aktivity spojené s provozováním restaurace).
 • nabízená výše nájemného v Kč/rok (bez služeb a energií)
 • platné živnostenské oprávnění k provozování restaurace

Informace pro zájemce:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – od 1.4.2020 do 31.12.2024. Pronajímatel si vyhrazuje právo během prvních 18 měsíců vypovědět nájem bez udání důvodu a to s tříměsíční výpovědní lhůtou. V případě porušení ustanovení nájemní smlouvy může pronajimatel vypovědět nájem okamžitě. Takto ukončený smluvní vztah zaniká 30 dní doručení od výpovědi nájemci.
 • nabídky zasílejte nebo doručte osobně na adresu Obec Čučice, Čučice 131, 664 91 Ivančice případně e-mailem na adresu starosta(zavinac)cucice.cz nejpozději do 16.3.2020 do 16:00 hodin.

Zájemce bere na vědomí, že obec Čučice je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zájemce souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v jeho nabídce byly zveřejněny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv záměr zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.

Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce.

Pronájem nemovitého majetku podléhá rozhodnutí Zastupitelstva obce Čučice.

Písemné vyrozumění obdrží pouze vybraný zájemce.

Tento záměr není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu obchodního zákoníku.

V Čučicích dne 2.2.2020

Martin Jacko, v. r., starosta obce Čučice

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 16. 03. 2020 včetně )