Záměr obce pronajmout nemovitý majetek

Záměr obce

Pronájem nebytového prostoru v majetku obce Čučice k podnikání – restaurace, Čučice č. p. 131

Vyhlašovatel:

 • Obec Čučice, Čučice 131, 664 91 Čučice, IČ: 00637521

Předmět vyhlášení:

 • pronájem a provozování nebytového prostoru restaurace v majetku obce Čučice, Čučice 131, který tvoří restaurace o ploše 74,9 m2, salónek 33,4 m2, kuchyně 22,5 m2, sklad 9,6 m2, WC pro hosty a úklidová místnost o celkové ploše 15,4 m2, sklep o ploše 37,3 m2.

Požadavky vyhlašovatele:

 • způsob (účel) využití – provozování restaurace
 • každodenní provoz restaurace v hlavní sezóně – 1. červen až 30. září, minimální otevírací doba od 11:00 do 22:00 hodin
 • provoz restaurace mimo hlavní sezónu v období od 1. ledna do 31. května a od 1. října do 31. prosince s minimální otevírací dobou od 17:00 do 22:00 hodin
 • provoz ve dnech pracovního volna a svátků minimálně od 11:00 do 22:00
 • případné opravy provozního vybavení hradí nájemce. Tyto opravy nebudou pronajímatelem kompenzovány, stavební úpravy budou předem konzultovány s pronajímatelem
 • minimální nájemné – dle nabídky zájemce (bez energií a služeb). Pronajímatel není plátce DPH
 • nájemné je splatné měsíčně. Nájemné se platí vždy do 10. dne v měsíci. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na úpravu výše nájemného o index průměrné míry inflace

Obsah nabídky:

 • podnikatelský záměr (způsob provozní součinnosti pronajímatelem, rozsah sortimentu restaurace s uvedením orientačních cen pro sezónu 2018 a případné kulturně společenské aktivity spojené s provozováním restaurace.
 • nabízená výše nájemného v Kč/rok (bez služeb a energií)

Informace pro zájemce:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 5 let. Předpokládaný termín uzavření smlouvy je únor 2018. V případě porušení ustanovení nájemní smlouvy může pronajimatel vypovědět nájem okamžitě. Takto ukončený smluvní vztah zaniká dnem doručení výpovědi.
 • prohlídku prostor je možné zajistit po předchozí dohodě s Mgr. Savarovou na telefonu +420 725 004 991
 • nabídky zasílejte nebo doručte osobně na adresu Obec Čučice, Čučice 131, 664 91 Ivančice případně e-mailem na adresu starosta(zavinac)cucice.cz nejpozději do 1. 2. 2018 do 16:00 hodin.

Zájemce bere na vědomí, že obec Čučice je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zájemce souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v jeho nabídce byly zveřejněny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv záměr zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.

Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce.

Pronájem nemovitého majetku podléhá rozhodnutí Zastupitelstva obce Čučice.

Písemné vyrozumění obdrží pouze vybraný zájemce.

Tento záměr není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu obchodního zákoníku.

 

V Čučicích dne 4.1.2018

Martin Jacko, v. r.
starosta obce Čučice


ilustrační foto:( Tento příspěvek bude zveřejněn do 01. 02. 2018 včetně )