Místní poplatky v roce 2018

V obci Čučice máme obecně závaznými vyhláškami zavedeny následující místní poplatky, u kterých je potřeba si ohlídat jejich úhradu a datum splatnosti:

Poplatek za komunální odpad v roce 2018

Roční sazba poplatku:

  • 500,- Kč / rok (poplatník je fyzická osoba s trvalým pobytem v Čučicích, cizinci s TP nebo přechodným pobytem v Čučicích)

Roční sazba poplatku za objekt:

  • 500,- Kč / rok (poplatník je fyzická osoba, která vlastní nemovitost v Čučicích a v této nemovitosti není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu).

Slevy: 250,- Kč/rok (poplatník  je dítě od 1 roku do 12 let, nebo senior nad 80 let s trvalým pobytem v Čučicích).

Osvobozeni jsou držitelé průkazu ZTP/P s trvalým pobytem v Čučicích (tuto skutečnost je nutno prokázat a nahlásit jakékoliv změny).

Poplatek je splatný od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018


Poplatek za psa v roce 2018

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 6 měsíců a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Čučice.

Roční sazby poplatku:

  • 200,- Kč/rok za jednoho psa, za každého dalšího psa 400,- Kč/rok a
  • 100,- Kč/rok za jednoho psa, za každého dalšího psa 200,- Kč/rok, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního důchodu.

Poplatek je splatný od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018


Poplatek za hřbitovní místo – služby v roce 2018

  • 60,- Kč za hrobové místo nebo kolumbárium

Poplatek je splatný od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018


Způsoby úhrady poplatků:

bankovním převodem – č. účtu: 30226641/0100 – jako VS uvádějte číslo domu, do poznámky napište příjmení, adresu a např. odpad, pes, hřbitov

na pokladně OÚ Čučice v úřední dny od 20.ledna 2018

Nebude-li poplatek zaplacen včas, nebo ve správné výši, správce poplatku může poplatek nebo jeho nezaplacenou část zvýšit až na trojnásobek.

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 30. 12. 2018 včetně )